Polityka prywatności i plików cookies serwisu internetowego www.webintegro.pl
1. Postanowienia ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności i plików cookies określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.webintegro.pl („Serwis”) oraz w ramach świadczenia powiązanych z Serwisem usług przez Administratora.
Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest WEBINTEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Numer KRS: 0000895040 NIP: 8262211400 Regon: 38870244800000, UL. WIEJSKA 57D /108, 08-400 Garwolin („Administrator”)
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „Rozporządzenie”. Oficjalny tekst Rozporządzenia: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679;
2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2019, poz. 1781), obowiązująca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dalej „Ustawa”.
Kontakt w zakresie ochrony danych osobowych należy kierować bezpośrednio do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis i korzystających z usług Administratora. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych oraz zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych w tym przepisy Rozporządzenia i Ustawy. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
Administrator może podejmować decyzje w indywidualnych przypadkach w sposób zautomatyzowany ale nie stosuje profilowania Użytkowników.
Administrator nie będzie gromadzić i przetwarzać wrażliwych danych osobowych Użytkowników, zwanych w Rozporządzeniu „szczególnymi kategoriami danych osobowych”.
Administrator nie chce również zbierać ani przetwarzać danych osób nieletnich w wieku poniżej 16 lat.
2. Uprawnienia Użytkownika
Użytkownik Serwisu ma następujące prawa wynikające z przetwarzania jego danych osobowych:
a) prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych – Użytkownik ma prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza jego dane osobowe a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do danych oraz otrzymania informacji dotyczących danych takich jak np.: cel przetwarzania, kategorie danych, informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowany okres przechowywania danych osobowych bądź kryteria ustalania tego okresu; powyższe prawo obejmuje również prawo do otrzymania bezpłatnie kopii danych (za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się Użytkownik, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych),
b) prawo do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), co obejmuje także wniesienie żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), w następujących okolicznościach: gdy dane osobowe Użytkownika nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; Użytkownik cofnął zgodę na ich przetwarzanie i nie istnieje inna podstawa przetwarzania danych;
Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w Prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, gdy: Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych (na okres pozwalający Administratorowi sprawdzenie prawidłowości tych danych), przetwarzanie jest niezgodne z prawem a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych, Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania ale są jednak potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, gdy: Użytkownik nie chce aby Administrator przetwarzał dane osobowe,
f) prawo do przenoszenia danych, w tym otrzymania od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które dostarczył Użytkownik, w tym prawo żądania by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe),
g) prawo do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem),
h) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz w celu realizacji powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Profilowanie
Administrator nie podejmuje wobec Użytkownika decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływały.
4. Powierzenie danych
Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz profesjonalnego świadczenia swoich usług, konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia.
Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym kategoriom podmiotów:
a) dostawcy usług hostingowych,
b) dostawcy usług chmury obliczeniowej,
c) dostawcy systemu do wysyłki newslettera,
d) dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu i świadczenia usług, dostawcy poczty elektronicznej oraz programiści i podmiotu świadczące pomoc techniczną Administratorowi)
e) inne podmioty jeśli korzystanie z ich usług konieczne jest do prawidłowego działania Serwisu oraz świadczenia usług przez Administratora.
Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich, tj. do podmiotów przetwarzających mających siedzibę poza Unią Europejską.
Z każdym z podmiotów przetwarzających, stosownie do art. 28 ust. 3 Rozporządzenia, Administrator ma podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
5. Cele przetwarzania, okres przechowywania oraz zakres danych
a) Cel przetwarzania: wysyłka do Użytkownika przez Administratora informacji handlowych i marketingowych w formie elektronicznej
Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.
Okres przechowywania: do momentu odwołania zgody przez Użytkownika a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego.
Zakres danych: imię, nazwisko, adres e-mail
5. Pliki cookies
Serwis wykorzystuje pliki cookies tj. niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies wraz z prośbą o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Należy pamiętać, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z Serwisu.
Administrator wykorzystuje pliki cookies własne w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.
Serwis wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.
Pliki cookies są wykorzystywane w celu: identyfikacji Użytkowników; zapamiętywania aktywności użytkownika w Serwisie; zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy lub danych logowania, prowadzenia statystyk.
Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez Serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.
Administrator korzysta z narzędzi Google Analytics w celu tworzenia statystyk i ich analizy oraz optymalizacji działania Serwisu. Narzędzia te w sposób automatyczny gromadzą informacje o korzystaniu z Serwisu. W ramach korzystania z tych narzędzi Administrator nie gromadzi dane osobowe w postaci danych o IP Użytkowników.
6. Logi serwera
Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym umieszczony jest Serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, adres email, imię, nazwisko, datę i czas aktywności Użytkownika w Serwisie, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym Użytkownika. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu i ale nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Najnowsze wpisy:

Strona internetowa niewidoczna W Google?

Strona internetowa niewidoczna w Google? Taka sytuacja moze przydażyć się każdemu, zwłaszcza na początku funkcjonowania strony,...

Zadaj te 4 pytania zanim wybierzesz wykonawcę Twojej...

Zadaj te 4 pytania zanim wybierzesz wykonawcę Twojej strony www Postanawiasz, że chcesz mieć własna stronę firmową. Zbierasz i...

Sprawdź, czy Twoja strona jest przygotowana do...

Sprawdź, czy Twoja strona jest przygotowana do pozycjonowania w Google Z pewnością niejeden właściciel firmy, dla której...